PL | EN | RU

O SPÓŁCE

fundusz
private equity
i venture capital

RUNICOM JEST FUNDUSZEM TYPU PRIVATE EQUITY I VENTURE CAPITAL INWESTUJĄCYM W IT, INTERNET, MOBILE, E-COMMERCE oraz usługi finansowe.

Wiodącym akcjonariuszem RUNICOM S.A. jest Grupa Kapitałowa
PCH CAPITAL S.A., której pomysłodawcą, założycielem i jedynym akcjonariuszem jest Pan Piotr Marek Chmielewski.

Akcje RUNICOM S.A. są przedmiotem alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.


aktualności
18
sierpnia 2016

W I półroczu 2016 roku skonsolidowane przychody MGM Systems S.A. wyniosły 3.417.009,69 zł.

Działalność operacyjna MGM Systems S.A. prowadzona jest w sposób zrównoważony. Spółka uzyskuje przychody zarówno z tytułu świadczenia usług jak i sprzedaży sprzętu informatycznego.

MGM Systems S.A. w I półroczu prowadziła działania związane z realizacją dotychczas pozyskanych kontraktów oraz kontynuowała negocjacje odnośnie pozyskania nowych klientów. Spółka sukcesywnie pozyskuje nowych kontrahentów, w tym m.in. z branży budowlanej, konsultingowej, finansowej i automotive.

W II kwartale 2016 r. Spółka rozwijała sprzedaż wyspecjalizowanego sprzętu IT – serwery, macierze, realizowała kolejne etapy umów związanych z budową systemów B2B dla swoich klientów, prowadziła dialog techniczny za zainteresowanymi podmiotami publicznymi.

MGM Systems S.A. to spółka działająca w branży IT, świadcząca usługi doradcze w zakresie m. in. zarządzania finansami, logistyki, zarządzania i optymalizacją procesów produkcyjnych, zarządzania jakością wyrobów i usług. Ponadto spółka oferuje rozwiązania IT z zakresu integracji systemów informatycznych, implementacji systemów wysokiej dostępności i wydajności, zagadnień związanych z bezpieczeństwem systemów IT, modelowania optymalizacji infrastruktury, monitoringu i zarządzania infrastrukturą IT, oraz zapewnia klientom nadzór, utrzymanie i konserwację zasobów systemowych.

Runicom S.A. pośrednio poprzez Runicom Capital (Cyprus) Ltd. posiada 110.000 akcji spółki stanowiących 3,90% w kapitale zakładowym.

Akcje MGM Systems S.A. są przedmiotem alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

 

Więcej inforamcji w raporcie MGM Systems


 
16
sierpnia 2016

eo Networks S.A. w I półroczu 2016 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 17.629.460,70 zł.

Zgodnie z komentarzem Zarządu eo Networks S.A., najważniejsze trendy zauważalne w jednostkowym rachunku zysków i strat spółki w I kwartale 2016 roku w porównaniu do I kwartału roku 2015 to:

- wzrost poziomu przychodów ze sprzedaży ogółem, przy jednoczesnym istotnym spadku przychodów ze sprzedaży materiałów i towarów, a w konsekwencji korzystne dla spółki zwiększenie rentowności sprzedaży usług,
- wzrost poziomu rentowności brutto na sprzedaży, spowodowany zwiększoną skalą przychodów w niemieckim oddziale spółki, zmianą struktury sprzedaży na korzyść usług oraz zakończeniem z sukcesem realizacji jednorazowych projektów, pozyskanych w IV kwartale 2015 roku i I kwartale 2016 roku,
- ograniczenie kosztów sprzedaży oraz utrzymanie kosztów ogólnego zarządu na poziomie sprzed roku.

 

W II kwartale na plus można zaliczyć istotny wzrost środków pieniężnych w porównaniu do drugiego kwartału 2015 roku. Nie udało się utrzymać rentowności przychodów ze sprzedaży usług z uwagi na brak dodatkowych projektów pozwalających na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów (widoczne w szczególności w oddziale niemieckim), presję cenową od strony klientów, rosnące koszty pracy w obszarze programistycznym oraz utrzymania i rozwoju. Bilans spółki pokazuje, że eo Networks jest przygotowane od strony gotówkowej i zapotrzebowania na kapitał obrotowy do realizacji kolejnych projektów w następnych kwartałach.

 

Łącznie w pierwszym półroczu spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 17.629.460,70 zł i wypracowała zysk netto
w wysokości 2.700.833,12 zł.

 

Futuris S.A. posiada pośrednio poprzez Futuris Capital (Cyprus) Ltd. 96.107 akcji zwykłych na okaziciela eo Networks S.A., które stanowią 4,66% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.

 

Runicom S.A. posiada pośrednio poprzez Runicom Capital (Cyprus) Ltd. 127.798 akcji zwykłych na okaziciela eo Networks S.A., które stanowią 6,21% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.

 

eo Networks S.A. to firma programistyczna (software house), koncentrująca się na projektowaniu i budowaniu rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw z sektorów bankowo-finansowego, mediowego i telekomunikacyjnego. Według magazynu Forbes jest to jedna z 50 najszybciej rozwijających się spółek technologicznych w regionie. Akcje spółki są przedmiotem alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A.

 

Więcej informacji w raporcie eo Networks S.A.